Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften

  • Abschluss: Doktor (Dr.)
  • Umfang: 6 Semester, 180 ECTS Punkte
  • Studienart: Präsenzstudium, Vollzeit
  • Bildungsfeld: Politik & Recht

UNI-Profil

Karl-Franzens-Universität Graz
Universitätsplatz 3, 8010 Graz

Telefon: 0316 380-0 Website: www.uni-graz.at

Studien der Uni
Uni-Profil